سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعرانه

آخرین غزلم

قندیل تمنا
دلـم مانـند یک آتـشـفشــــان است
مـــذاب غـــم زچشـمانم روان است


عــذابم میــــــــدهـــد دور از تو بودن
تن پژمـــرده مــــن نیــمه جان است

ز آه ســـینـــه ســـــــوز نیمه شبها
دو چشمانم "به رنگ ارغوان" است

نگـــاهت مـــیکنم شـــاید بدانـــــی
نگاهـــــم یک زبان بـــی زبان است

زدرد وغصـــــه و دلــــــشــــوره و آه
دلم دور و برش رنگــین کمان است

درون ســـینه ات جـــای مــــــرا کن
دل من مرغکــــی بی آشیان است

دو دســــتم مثل "قنـــــــــدیل تمنا"
همیشه رو به سوی آسمان است

شـــــده کارم دعــــــا کردن برایـــت
خــدا حافـظ خــداحافـظ ،اذان است

روح اله فروتن رمضان 91