سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعرانه

                 الماس عشق

بی تو تمــام لحظــه هایم بیـقراریست

                            بی تو تمــام عمــر مـن چشـم انتظاریست

بی تو مرا پروانه و شـمعی نماندست

                            یک غصه هم در قلب سرخ غنچه جاریست

بی تو دلم بیراهـه زرد خــزان اســت

                            گـرچه تمـام کوچــه هـا اینــجا بـهـاریـست

با تو به اوج کهـکشان پر میکشـیدم

                           اکنون کنـارم یک قفـس زخـــم قـنـار یـست

الماس عشقت را شبی از من ربودند

                           از تــو فقــط یـک عـکس زیبــا یادگــاریست

روح اله فروتن

مهر81