سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعرانه

            پنجـره هـا

شـب نه از روزنـه پیداسـت نـه از پنـجـره ها

تیـرگی از خــود شــبهاست نه از پنجــره ها

 

عابـری نیســت در این کوچـه و اینــبار دگــر

مشکل عشق نه از ماست نه از پنـجــره ها

 

همه جا سنگـی و سخت است و دیـگر باید

که زدیـوار کمـی کاسـت, نـه از پنـجـــره ها

 

قـاب این پنـجــره ها شیــشه نـدارنـد, اما...

مشکل از سنگ زدنهاست ,نه از پنجــره ها

 

خیــره بر پنــجره ام تـا تـو بیـــایـی , امــا...

باید از عشق تو را خواست , نه از پنجره ها

معصومه محمدی

اسفند80