سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعرانه

 

n00002628-b.jpg (1024×768)

به دلـــــــــــــــــم افتاده مادر دردتو دوا مـــی گیره

خوب می شی مادر دوباره خونمون صفا می گیره


به دلم افتـاده مــــــــادر دوری از اجــل می گیری

زخم پهلوت می شه درمون باز منو بغل می گیری


باغـــبون رحمــی به مـا کن چشماتو دوباره وا کن

جون زینــــب تو برای خوب شـــدن فـــقط دعا کن


به دلــــم افتـــاده مادر ای که چــشمات مهربونه

خوب میشه دست شکسته میزنی موهامو شونه


بــه دلـــم افـــتاده مـــادر بابـای مـــــا که امـــــیره

از غریــبی در میـــادو ذوالفـــــقار به کف می گیره


به دلــــــم افـــــتاده مــــادر مــــثل دوره پیـــــمبر

به زبونا بـــاز مــــی افته اسم باصـــــفای حیــــدر


بعضی وقتا هم می ترســم سراغ از اجل بگیری

پیـــش چشــــمای تـــر ما تو نفــس نفس بمیری


الهــــی زنده نباشــــــم تا برات ماتــــم بگـــــیرم

یا می شد به جای محسن من به پای تو بمیرم


ای عــــزیز آســـمونی تو بمـــون قد کمـــــونی

بابامــــون علـــی جــوونه خودتم هنوز جـوونی


یه نگاهی به حسن کن مادرا رحمی به من کن

لااقــل برا حســـینت ،مـــهربون فـــکر کفن کن


به دلــم افـتاده مادر می رسه جمعه موعـــــود

پسرت مهدی می آد و می شه دشمن تو نابود


او مـــیاد با تــیغ حیــــدر روی لب می گه مــکرر

مادرم که بــــــــی گناه بـــود چرا شد زکینه پرپر

 جواد حیدری