سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعرانه

وصیتنامه

وصیتنامه

بسمه تعالی

اگر کشته شدم فقط دعا کنید که خدا مرا در زمره شهیدان درگاهش قرار

دهد و مرا غسل ندهید و کفن نکنید چون رهبرم حسین نه کفنی داشت

نه غسلی.وبه مادرم بگویید که مادر آرزوی من برآورده شد وگریه نکن فقط

 دعا کن و به او بگویید اگر گناهی در حق تو کرده ام بخاطر خدا مرا ببخش

 چون اگر تو مرا نبخشی خدا مرا نمی بخشد.و به پدرم بگویید که من

خدمتی برای تو نکردم . ولی از تو درخواسـت میکنم بخـــاطر هرچه کـه

 میپرستی مرا ببخش و غیر از خون یک پیامی به ملت مسلمان مجاهد

دارم و آن اینـکه اگر همه کشته شوند بجــز یک نفر . من از آن یک نفــر

میخواهم که تسلیم دشمن نشود و فقط تسلیم در برابر خدا باشد.

وملت باید فقط متکی به خدا و قوانین خدا و اسلام باشد.

جواد فروتن